Siirry sisältöön

Tietoa
de minimis -tuesta

Mitä tarkoitetaan de minimis -tuella?

De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle.

EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän vuoksi tuki on nimeltään "vähämerkityksinen tuki eli de minimis".

Ketkä Suomessa myöntävät de minimis -tukea?

Suomessa de minimis -tukea myöntävät Business Finlandin lisäksi esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Jokainen tukea myöntävä organisaatio ilmoittaa päätöksessään de minimis -tuen määrän.

Yrityksen ilmoitusvelvollisuus

Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla.

Mikä on de minimis -tuen enimmäismäärä ja miten se lasketaan?

EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tuki voi olla enintään 100 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Mukaan otetaan aina kunakin vuonna myönnetty tuki eli ajankohta, kun yritykselle on annettu laillinen oikeus tukeen. Sillä ei ole merkitystä, milloin tukea on haettu tai milloin se on maksettu.

Samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville suomalaisille yrityksille myönnetyt tuet lasketaan yhteen.

Yrityksen on ilmoitettava aiemmin saamansa de minimis -tuki rahoitushakemuksessa. Jos yritys ei ole saanut tukea, ilmoitetaan tuen määräksi 0 euroa.

Mitkä Business Finlandin rahoituspalveluista ovat de minimis -tukea?

Business Finlandin rahoituspalveluista de minimis -tukea ovat:

  • Tempo
  • Exhibition Explorer
  • Group Explorer
  • Market Explorer
  • Talent Explorer
  • Innovaatioseteli
  • Materiaalikatselmus
  • Esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteissa
  • Kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa
  • Talent-rahoitus

Mihin de minimis -tukea ei voi saada?

De minimis -tukea ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon, kalastukseen ja vesiviljelyyn. Näillä toimialoilla on omat tukensa. De minimis -asetus kieltää myös vientituen ja jakeluverkon perustamisen tukemisen.

Lisätietoa de minimis -tuesta

Lue lisää de minimis -tuesta työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta oppaasta.