Vad menas med de minimis-stöd?

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Stödet kan vara finansiering eller en annan förmån, som t.ex. skattelättnad, räntestöd, delvis eller helt gratis utbildning eller en annan tjänst som erbjuds en begränsad grupp företag.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Vilka i Finland beviljar de minimis-stöd?

I Finland beviljas de minimis-stöd av Business Finland samt av t.ex. kommuner, landskapsförbund, ministerier, Finnvera och Närings-, trafik- och miljöcentraler. Varje organisation som beviljar stöd meddelar de minimis-beloppet i sitt beslut.

Företagets anmälningsskyldighet

Företaget måste själv följa det beviljade de minimis-beloppet och informera om det vid ansökan om nytt stöd så att totalbeloppet av de minimis-stöd som beviljats av olika myndigheter inte överskrider det tillåtna maxbeloppet under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren.

Vad är det maximala de minimis-beloppet och hur beräknas det?

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, dvs. tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.

På koncernnivå betraktas moder- och dotterbolag i samma medlemsstat - och också företag som är under samma bestämmande - som ett företag och stöden som de beviljats räknas ihop.  

Företaget ska informera om tidigare beviljat de minimis-stöd i ansökan om finansiering. Om företaget inte fått stöd meddelas stödbeloppet som 0 euro.

Vilka av Business Finlands finansieringstjänster är de minimis-stöd?

Följande av Business Finlands finansieringstjänster är de minimis-stöd:

  • Tempo
  • Exhibition Explorer
  • Group Explorer
  • Market Explorer
  • Talent Explorer
  • Innovationssedel
  • Talent-finansiering

Vad kan man inte få de minimis-stöd för?

De minimis-stöd kan inte beviljas jordbrukets primärproduktion samt fiskeri och vattenbruk. Dessa sektorer har egna stöd. De minimis-förordningen förbjuder även verksamhet som gäller export och grundandet av ett distributionsnät

Mer information om de minimis-stödet

Läs mer om de minimis-stödet i arbets- och näringsministeriets guide (på finska).