Produktionsincitament
för den
audiovisuella branschen

​Produktionsincitament är en betalningskredit på 25 % av produktionskostnaderna i Finland.

AV-produktionsincitamentet är en betalningskredit på högst 25 procent av kostnaderna för den produktion som utförs i Finland. Syftet med incitamentet är att öka det internationella intresset för Finland som produktionsland och att främja utveckling, tillväxt och internationalisering av finländska företag. Beviljandemyndigheten för 2023 förväntas bli 9 500 000 euro.

Vad?

 • Stödberättigade kostnader är kostnader som uppkommit i Finland för produktionen av audiovisuella verk, inklusive förproduktion och postproduktion.
 • Stödberättigade, accepterade kostnader som uppkommer i Finland får uppgå till högst 80 % av produktionens totalbudget.
 • Kostnaderna godkänns tidigast den dag då ansökan har registrerats hos Business Finland och all dokumentation som krävs för ansökan har lämnats in för beslutsbehandling.
 • Business Finland betalar gottgörelse mot realiserade kostnader.

Till vem?

 • Finländska och utländska produktionsbolag
 • Andra audiovisuella företag som valts till produktionen

För vem är detta inte?

 • Stats-, kommun- eller församlingsmyndigheter eller institutioner, företag med statlig majoritet eller enheter eller institutioner jämförbara med de som nämns ovan
 • Företag i svårigheter (se definitionen av ett företag i svårigheter)
 • Privata företagare

För vad beviljas produktionsincitamentet?

 • Fiktiv långfilm
 • Dokumentärfilm
 • Fiktion i serieformat med manuskript
 • Animationsproduktioner

För vad beviljas produktionsincitamentet inte?

 • Reklam och marknadsföringsproduktioner
 • Dokumentärserier
 • Reality-tv, talkshower eller såpoperor
 • Musikvideor eller inspelningar på musikevenemang
 • Inspelningar av nöjes- eller idrottsevenemang
 • Produktioner inom den audivisuella branschen avsedda för företagens egna marknadsföringsändamål eller personalutbildningar
 • Produktioner där andelen offentlig finansiering angående kostnaderna som uppstått i Finland överstiger 50 procent

Kostnader som gottgörs

 • Köp av varor och tjänster som ingår i produktionen från företag som är skattepliktiga i Finland.
 • Löner som omfattas av förskottsinnehållning och som betalas till skattepliktiga arbetstagare i Finland för arbete som utförts i Finland.
 • Om köp inom koncernen eller från intressebolag godkänns för projektet ska det intresseföretaget följa samma finansieringsvillkor som finansieringsmottagaren och specificera uppkomna kostnader i enlighet med finansieringsvillkoren (punkt 15).
 • Övriga kostnader (flatrate) max. 20 % av den sammanlagda summan av löner och inköp. Övriga kostnader behöver inte ingå i projektbokföringen och behöver inte specificeras i samband med rapporteringen. Dessa kan till exempel vara:
  • reserelaterade kostnader (i Finland och när avrese- eller destinationslandet är Finland)
  • Teosto betalningar
  • producentavgift
  • allmänna kostnader, såsom administrativa tjänster (ekonomiska och juridiska frågor) och personlig arbetsutrustning (t.ex. datorer och telefoner)
  • imputerade kostnader, såsom till exempel kostnader som uppstår vid användning av egen utrustning.

Kostnader som inte gottgörs är bland annat

 • Moms
 • Finansieringskostnader och kostnader för anskaffning av finansiering
 • Marknadsförings- och distributionskostnader

Film in Finland: Nyheter och testimonial artiklar från filmskapare

Nyheter och testimonial artiklar

Hur ansöker jag?

Du kan kontakta Business Finland redan när du planerar produktionsförberedelser i Finland. Genom att på förhand sända in en kort sammanfattning av projektet kan förhandlingarna underlättas. Ansökan kan skickas in till Business Finland tidigast när minst 60 % av finansieringen säkerställts och alla obligatoriska handlingar går att bifoga till ansökan.

Om den som ansöker om finansiering är finländsk

 1. Ansök om finansieringen i Business Finlands nätservice.

Om den som ansöker om finansieringen är utländsk

 1. Om det inte finns någon finsk delproducent i produktionen, ska sökanden använda ett finländskt företag som projektkoordinator.
 2. Den utländska finansieringsmottagaren och koordinatorn ska uppgöra ett detaljerat avtal där man bland annat fastslår arbetsfördelningen, betalningsvillkor och tidpunkten för betalningen. Det rekommenderas, att de uppgifter som koordinatorn har behörighet att hantera, namnges. Se till, att projektkoordinatorföretag är auktoriserad att ta hand om finansiella ärenden med Business Finland.
 3. Den finländska produktionskoordinatorn, som har ett FO-nummer, fyller i ansökan i Business Finlands nätservice för det utländska företagets del.
 4. Koordinatorn skaffar tjänster till den utländska finansieringsmottagaren, betalar fakturor och fakturerar dem samt sitt eget arvode.
 5. Koordinatorn utarbetar och upprätthåller en kostnadsspecifikation.

Minimikrav för beviljande av finansiering

 • Tabellen visar minimisiffror för den totala produktionsbudgeten och den konsumtion som produktionen ger upphov till i Finland.
 • Minst 25 % av finansieringen för den totala produktionsbudgeten kommer från länder utanför Finland; från utländska, distributörer, delproducenter eller andra privata finansiärer.
  • Finansieringsplanen bör specificera alla finansieringskällör, summor och procentandel av den totala produktionsbudgeten.
  • Finansiering från en organisation som kontrolleras av ett finskt företag eller ägare betraktas inte som utländskt.
 • Verket ska bilda en konstnärlig helhet som baserar sig på kulturvärden. (Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner) Produktionens konstnäring innehållsnivå bedöms inte. 
 • Distributionsavtal på minst en plattform eller i minst ett territorium.
 • I produktionen ska en finländsk samproducent eller en finländsk produktionskoordinator medverka.
 • Produktionen ska filma finländska platser såsom landskap eller arkitektur alternativt använda sig av andra typer av  kreativ specialkompetens från Finland. Hit hör exempelvis:
  • berättande
  • regi
  • skådespelararbete
  • produktionsplanering
  • författande av bildmanuskript
  • effekter
  • färgsättning
  • planering av animationsfigurer
  • planering av komposition/musik/ljud
  • produktdesign/modedesign/dräkter

Rapportering

Finländska finansieringsmottagare ska göra både mellan- och slutrapporten via Business Finlands nätservice

 1. Innehållsrapport om hur produktionen framskrider.
 2. Kostnadsredovisning för produktionens kostnader. Till kostnadsredovisningen ska en formbunden kostnadsspecifikation och en formbunden revisionsrapport, som gjorts av en oberoende finländsk revisor, bifogas.

Utländsk finansieringsmottagare

 1. Det finländska företaget som fungerar som produktionskoordinator svarar för projektbokföringen och kostnadsspecifikationen.
 2. Revisorn granskar koordinatorns bokföring.
 3. Koordinatorn skickar fakturorna för rapporteringsperioden och kostnadsredovisningen till den utländska finansieringsmottagaren, som betalar koordinatorns faktura.
 4. Den utländska finansieringsmottagaren gör en rapport och redovisning till Business Finland. I redovisningen ingår kostnadsspecifikationen och revisionsrapporten som koordinatorn lämnat in.
 5. Business Finland kan betala ut gottgörelsen till den utländska finansieringsmottagaren om rapporten, redovisningen, kostnadsspecifikationen och revisionsrapporten har skickats in till Business Finland inom utsatt tid.

Projekt och marknadsföring

Finansierade företag 2017-2021
Se listan här

Film in Finland  

Film in Finland websidan

Film in Finland showreel (2022)

Film in Finland på sociala medier: 

Kredit instruktioner

Läs här (pdf)

Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (print)
Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (web)

Användbara länkar

Film in Finland 
Finlands filmstiftelse
Apfi: Filmning in Finland
Information om visum och arbetstillstånd (på engelska)
Finnish Lapland Film Commission Production Guide
Green Film Shooting
Filming Europe Green Filming

Hållbar utveckling

FN:s medlemsstater kom överens om en handlingsplan (Agenda) för hållbar utveckling inom 2016 – 2030. Finland har varit en av pionjärernä i genomförandet. Information om Agenda 2030 i Finland

Business Finland uppmuntrar företag att vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt så miljövänliga som möjligt. År 2020 kommer vi att samla in information om praktikerna inom hållbar utveckling i de företag som har fått produktionsincitament i samband med slutrapporten. Informationen kommer att användas för att utveckla finansieringsservicen.

Business Finlands exempel och linkar (på engelska) om aktiviteter och program som främjar hållbar utveckling:
1. Blog for Sustainable Development Goals
2. BEAM - Business with Impact
3. Bio and Circular
4. Sustainable Travel Finland
5. Sustainable Manufacturing
6. All Business Finland Programs 

 

Finansieringsbeslut

 • Handläggningstiden för ansökan är uppskattningsvis 40 dagar. I bedömningen av ansökningarna deltar förutom en representant från Business Finland också två experter från den audiovisuella branschen. Experterna väljs från en oberoende expertpool som Business Finland tillsatt.
 • Ett villkorligt finansieringsbeslut kan beviljas när man redan fått ihop 60% av produktionens totala finansiering och minimikraven har uppfyllts. Det villkorliga finansieringsbeslutet gäller i upp till 4 månader, under vilket produktionens avancemang följs upp i enlighet med den tidsplan som anges i finansieringsbeslutet. Finansieringsbeslutet träder i kraft när alla villkor som Business Finland ställer för det villkorliga finansieringsbeslutet har uppfyllts.
 • Finansieringsbeslutet kan godkännas av en person med namnteckningsrätt. Läs mer.
 • Sökandens namn, det ansökta beloppet, det beviljade beloppet samt ansökans diarienummer blir offentlig information genast när ansökan skickats in.
 • Vid handläggningen av ansökan beaktas övrigt offentligt stöd till produktionen. 
 • All finansiering från Business Finland är konkurrenskraftig och diskretionär.