Utveckla kompetens, producter och tjänster i stora företag

Business Finlands finansiering är avsedd för stora företag som söker betydande nätverkseffekter och samhällsnytta genom sina projekt. Med hjälp av finansiering kan företag förnya eller utveckla helt nya produkter eller tjänster, produktionsmetoder och operativa modeller eller testa nya innovationer.

Finansiering för forskning, utveckling och testning

Business Finland hjälper stora företag som är inriktade på nya exportmarknader genom att bevilja bidrag eller lån. Genom finansiering uppmuntras stora företag att samarbeta med forskningsinstitut samt små och medelstora företag.

Bidraget är avsett för forskning som ger företaget ny kunskap och kompetens som grund för produktutvecklingen. För forskningsprojekt som genomförs av stora företag beviljas bidrag som motsvarar 40 procent av projektets totala kostnader. Ett stort företag ska använda minst 40 procent av projektets kostnader till att köpa tjänster från små och medelstora företag och/eller forskningsorganisationer.

Lån är avsett för ett företags utvecklings- och testningsprojekt. Det kan täcka högst 50 procent av projektets totala kostnader. Ett stort företag ska använda minst 15 procent av projektkostnaderna till att köpa tjänster från små och medelstora företag eller forskningsorganisationer. Ett företag kan få 30 procent av lånefinansieringen som beviljats för projektet i förskott i början av projektet, medan resten betalas på basis av de realiserade kostnaderna. Räntan på lånet är låg, för närvarande 1 procent och inga säkerheter krävs i allmänhet för lånet. Lånetiden är i princip sju eller tio år, varav tre eller fem år är avbetalningsfria – eller vid behov även fler. Om projektet inte ger önskat resultat eller om dess resultat inte kan utnyttjas i företagets affärsverksamhet, kan lånet av grundad anledning delvis omvandlas till bidrag.

När ett stort företag deltar i Co-Innovation-projekt med ett eget delprojekt, kan finansieringens sporrande inverkan på samarbete och nätverkande bedömas också genom det nätverkssamarbete som genomförs i projektet.

Vad krävs av ditt företag?
  • Ert företag är ett storföretag som genuint strävar efter en betydande internationell tillväxt. Små och medelstora företag har mindre än 250 anställda, en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på upp till 43 miljoner euro. Midcap-företag har en omsättning på högst 300 miljoner euro på koncernnivå. Större företag räknas som storföretag.
  • Ert företag utvecklar nya innovativa produkter eller tjänster, produktionsmetoder eller affärsmodeller, med vilka man uppnår konkurrensfördelar på den globala marknaden.
  • Ert företag vill skapa ny kompetens och nya nätverk som ger det en betydande konkurrensfördel på den internationella marknaden.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.