Gör energisystemet kolsnålare genom att investera i energieffektivitet och produktion av förnybar energi

Syftet med energistödet är att främja utvecklingen av förnybar energi och öka energieffektiviteten. Med hjälp av energistödet kan man göra investeringar som ökar användningen eller produktionen av förnybar energi eller främja energibesparande investeringar.

Aktuellt

 • Ansökningstjänsten för energistöd stängdes för viss tid den 31 december 2022 kl. 24:00. Sändningen av nya och pågående ansökningar om energistöd förhindras då på grund av en ändring i Business Finlands behandlingsprocess och en ändring i förordningen om energistöd. Ansökningstjänsten öppnas igen för nya ansökningar uppskattningsvis 15.3.2023, men datumet kommer inte att bekräftas förrän i mars. Den exakta tidpunkten för öppnandet av ansökningstjänsten anges på denna sida.
 • När det gäller nya ansökningar är det värt att titta närmare på riktlinjerna för energistöd 2023, eftersom de innehåller några betydande förändringar jämfört med de tidigare riktlinjerna! 
 • Strukturen på ansökan har utvecklats och samtidigt har ansträngningar gjorts för att göra det enklare att fylla i den, bland annat genom att utelämna bifogade formulär för investeringsprojekt. I fråga om besiktningsprojekt används de bifogade formulären fortfarande och med hjälp av projektplanen kan innehållet i ansökan ytterligare preciseras och kompletteras.
 • När det gäller besiktningsprojekt används de tidigare bifogade formulären fortfarande.
 • Ansökningar som kommit in och inte behandlats senast 31.12.2022 kommer att börja behandlas 13.3.2023, men stödbesluten kommer att fattas senare.
 • Inga beslut kommer att fattas om pågående ansökningar före undertecknandet av den nya energistödsförordningen! Ett stort antal ansökningar påverkar handläggningstiden som är ca 2 månader.
 • Att begära saknad information och bilagor från ansökningar i efterhand saktar ner handläggningen ännu mer.
 • Djuputredningar (Syväselvitys) – genomförandet av pilotprojektet förlängdes från slutet av 2022 så att ansökningar om djuputredning kan lämnas in till den 31 maj 2024. Djuputredningar ska avslutas senast den 30 september 2024, därefter har du 4 månader på dig att lämna kostnadsredovisning och slutredovisning.
 • Elektrifieringsbidrag till energiintensiv industri kan beviljas av Energimyndigheten. Ansökningstider har definierats för support. Se mer detaljerad information på Energimyndighetens hemsida: Elektrifieringsstöd för industrin | Energiavirasto.

Energistöd

Energistöd kan beviljas för sådana investerings- och besiktningsprojekt vid företag och sammanslutningar som främjar produktionen och användningen av förnybar energi, energibesparing, effektiveringen av produktionen eller användningen av energi eller som på annat sätt gör energisystemet kolsnålare på lång sikt. Stödet bör ha en betydande inverkan på inledandet av projektet.

Energistödet är en finansiering som utbetalas till er organisation på basis av de faktiska kostnader som ni rapporterat. Investeringskostnaderna för projektet ska vara minst 10 000 euro (energieffektivitet) eller 30 000 euro (förnybar energi) och det finns ingen övre gräns för projektets storlek. Finansieringen är ett stöd. Stödet beviljas inte för projekt som har inletts före stödbeslutet. Stödet kan beviljas för kostnader som uppstår efter datumet för finansieringsbeslutet.

Vad krävs av din organisation?
 • Ett ännu inte inlett projekt för produktion, energibesparing eller energibesiktning av förnybar energi.
 • Din organisations storlek spelar ingen roll.
 • Din organisation är en sammanslutning eller ett företag som inte är en gårdsbruksenhet och inte är verksamt inom fiskeri- eller vattenbruksprodukter, inte är ett bostadsaktiebolag eller en bostadsfastighet och vars verksamhet inte finansieras ur statsbudgeten.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.