Siirry sisältöön

Uutta kansainvälistä liiketoimintaa synnyttäviä innovaatioita

Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten Co-Innovation-yhteishankkeissa tutkimusorganisaatioiden tutkimusprojekteja ja yritysten t&k-projekteja toteutetaan rinnakkain tiiviissä yhteistyössä. Yhteishankkeet edistävät korkeatasoista tutkimusta ja vauhdittavat suomalaisten yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kansainvälistä kasvua sekä kilpailukykyisten ekosysteemien rakentamista.

Co-Innovation-rahoitus

Co-Innovation-yhteishankkeen osallistujat kehittävät yhteistyössä uutta tietoa ja innovaatioita, joiden avulla on mahdollista rakentaa mukana oleville yrityksille merkittävää uutta liiketoimintaa. Yhteishankkeen osallistujilla on yhteinen tavoite ja tarve tehdä projekteja yhteistyössä sekä suunnitelma yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Rahoituksella vahvistetaan tutkimusorganisaation osaamista sekä vauhditetaan tutkimustiedon hyödyntämistä yritysten t&k-toiminnassa ja uusien vientituotteiden kehittämistä. Co-Innovation-yhteishankkeella vahvistetaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä verkostoja.

Co-Innovation-yhteishankkeena rahoitetaan Co-Creation-vaiheen läpikäyneitä sekä suoraan ilman sitä valmisteltuja yhteishankkeita.

Yhteishankkeen voi muodostaa vähintään kaksi yritystä yhdessä. Jos hankkeessa on mukana yksi tai useampi tutkimusorganisaatio, hankkeessa on oltava aktiivisessa yhteistyössä mukana myös vähintään kolme yritystä, joista ainakin kaksi on hakenut tutkimus- ja kehitysprojektilleen rahoitusta Business Finlandista ja yritysten projektit ovat rahoitettavissa. Yleensä tarkoituksenmukainen konsortion koko on tätä suurempi. Konsortiossa mukana olevat yritykset, joilla ei ole omaa t&k-projektia, voivat toimia esim. tutkimuksen rahoittajina tai tuoda  kokonaisuuteen muuta nk. in-kind-panostusta, kuten työn tuloksia, materiaaleja, laitteita tms. Yritysten rooli sekä panostus tulee kuvata ja niiden tulee täydentää sekä edesauttaa projektin tavoitteita.

Tutkimus- ja yritysprojektien kokonaiskustannusten tulee olla tasapainoisessa suhteessa Co-Innovation-yhteishankkeessa. Mitä soveltavampaa tutkimus on niin sitä suurempi on yritysprojektien osuus. Tulevaisuuteen suuntaavissa suuren riskin yhteishankkeissa tutkimuksen osuus voi olla suurempi. Yhdenkään projektin yksittäinen osuus ei voi olla yli 70 % yhteishankkeen kustannuksista. Yhteenlasketut tutkimusprojektien kokonaiskustannukset eivät voi myöskään olla yli 70 %.

Business Finlandin rahoitus on kilpailtua rahoitusta. Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoitushakemukset ja yhteishankkeen välilliset vaikutukset.

Julkisen tutkimusprojektin tulosten tulee olla laajasti hyödynnettävissä myös Co-Innovation-konsortion ulkopuolella.

Mitä Co-Innovation-yhteishankkeelta vaaditaan?
 • Yhteishanke edistää merkittävästi yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kasvua sekä konsortiossa mukana olevien suurten yritysten uudistumista.
 • Yhteishankkeen tulosten avulla syntyvä uuden vientiliiketoiminnan potentiaali yrityksille on suuri suhteessa yritysten t&k-projekteissa tarvittaviin panostuksiin
 • Yhteishankkeella on kunnianhimoiset yhteiset tavoitteet, ja konsortion osallistujilla on riittävä osaaminen ja resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Tutkimuksella ja sen avulla tuotettavilla ratkaisuilla on uutuusarvoa, markkinapotentiaalia, uskottavat kaupallistamissuunnitelmat sekä myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
 • Tutkimusprojektilla on laadukas tulosten levittämissuunnitelma.

Muutoksia Co-Innovation-rahoituksessa vuonna 2023

Co-Innovation-yhteishankkeiden rahoitus on muuttunut seuraavasti:

 • Co-Innovation-kokonaisuuden vientipotentiaali suhteessa tarvittavaan Business Finlandin rahoitukseen arvioidaan yritysten t&k-projekteista, eikä siinä huomioida tutkimusrahoitusta.
 • Tutkimus- ja yritysprojektien kokonaiskustannusten tulee olla tasapainoisessa suhteessa Co-Innovation-yhteishankkeessa. Mitä soveltavampaa tutkimus on niin sitä suurempi on yritysprojektien osuus. Tutkimuksen osuus voi olla suurempi Co-Innovation-yhteishankkeissa, joissa on korkeatasoiset teknologiset ja liiketoiminnalliset pitkän aikavälin tavoitteet, ja tuloksia aiotaan hyödyntää mukana olevaa yrityskonsortiota laajemmin. Tulosten kaupallistamiseen liittyy kuitenkin yleensä vielä paljon riskejä.
 • Yhdenkään projektin yksittäinen osuus ei voi olla yli 70 % yhteishankkeen kustannuksista. Yhteenlasketut tutkimusprojektien kokonaiskustannukset eivät voi myöskään olla yli 70 %.
 • Yrityskonsortiot voivat olla myös pk-yrityspainotteisia. Konsortion ja yhteistyöverkoston tulee olla kuitenkin uskottavia yhteishankkeelle asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa, ja yhteishankkeella tulee olla merkittävä vaikutus mukana olevien yritysten kansainväliseen kasvuun ja suurten yritysten uudistumiseen.
 • Co-Innovation-yhteishankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan aiempaa enemmän konsortion yhteistyösuunnitelma sekä tutkimustulosten levittämissuunnitelma konsortion ulkopuolelle.
 • Kansainvälisen yhteistyön määrä ja laatu vaikuttavat tutkimusprojektin rahoitustasoon. Tiivistä kansainvälistä yhteistyötä tekevän  tutkimusprojektin rahoitustaso on 80 %.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

 

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.

Tutkimusorganisaation määritelmä

Tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista yhteisöä (kuten korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, teknologiansiirtoelimet, innovaatioiden välittäjät, tutkimussuuntautuneet fyysiset tai virtuaaliset yhteistyöyhteisöt) sen oikeusasemasta (julkis- tai yksityisoikeudellinen) tai rahoitustavasta riippumatta, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta.

Kun tällainen yhteisö harjoittaa myös taloudellista toimintaa, tällaisen taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa esimerkiksi osakkaana tai jäsenenä käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tuloksiin.